UČLANITE SE

Dokumenti za preuzimanje


Akti sindikata


Kolektivni ugovori


Predškolske ustanove u Gradu Zagrebu

17. veljače 2022.

Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba

Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/15, 6/16, 24/16, 2/17, 5/18, 23/18, 3/19-VI. dodatak, 3/19-VII. dodatak, 14/19, 19/19, 1/20, 10/20, 25/20, 32/20 i 1/21; u daljnjem tekstu Kolektivni ugovor) na snazi je od 7. kolovoza 2015. godine.

Zajednička komisija:

- daje tumačenje odredaba Kolektivnog ugovora;
- prati izvršavanje Kolektivnog ugovora i izvještava obje strane o kršenju Kolektivnog ugovora;
- obavlja druge poslove određene Kolektivnim ugovorom.

U Zajedničku komisiju za tumačenje Kolektivnog ugovora svaka ugovorna strana imenuje po dva predstavnika i njihove zamjenike.

U Zajedničku komisiju za tumačenje Kolektivnog ugovora: za članove Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora imenovani su predstavnici Grada Zagreba kao osnivača:

Mihaela Adamović, viša stručna savjetnica pročelnika za obrazovanje
Martina Glasnović, voditeljica Odjela za predškolski odgoj i obrazovanje

Za zamjenike članova Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora imenovani su predstavnici Grada Zagreba kao osnivača:

Jadranka Filipović Palac, ravnateljica Dječjeg vrtića „Malešnica“
Krešo Tomljenović, v.d. ravnatelj Dječjeg vrtića „Izvor“

U Zajedničku komisiju za tumačenje Kolektivnog ugovora: za članove Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora imenovani su predstavnici Sindikalne strane potpisnice Kolektivnog ugovora:

Iskra Vostrel Prpić, predsjednica Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske
Slaven Vukašinec, tajnik Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske

Za zamjenike članova Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora imenovani su predstavnici Sindikalne strane potpisnice Kolektivnog ugovora:

Božica Žilić, predsjednica Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske
Sanja Leilani Chambers, predsjednica Sindikata odgoja i obrazovanja Hrvatske

Predsjednica Zajedničke komisije je Martina Glasnović, a zamjenica predsjednice je Iskra Vostrel Prpić. Za tajnicu Zajedničke komisije imenovana je Darinka Lakuš, samostalna upravna referentica za predškolski odgoj i obrazovanje u Odjelu za predškolski odgoj i obrazovanje.

Tumačenja Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba možete pronaći na poveznici.

Sjedište Zajedničke komisije je pri Gradskom uredu za obrazovanje, koji obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe komisije. Povjerenstvo donosi poslovnik o radu. Odluke u formi tumačenja, Komisija donosi većinom glasova svih članova Komisije. Ako se Komisija ne može složiti u tumačenju odredaba Kolektivnog ugovora, tumačenje će povjeriti neutralnom stručnjaku. Prigodom izbora neutralnog stručnjaka i određivanja rokova za donošenje odluka, odgovarajuće će se primijeniti odredbe Kolektivnog ugovora o mirovnom vijeću. Tumačenje neutralnog stručnjaka Komisija je dužna prihvatiti kao svoje tumačenje i tako ga prezentirati.

Upiti za tumačenje podnose se isključivo na obrascu kojeg možete preuzeti na poveznici. Upiti za tumačenje zaprimaju se na adresi Gradskog ureda za obrazovanje, Ilica 25, 10000 Zagreb, odnosno na adresi elektroničke pošte: obrazovanje@zagreb.hr

.

Upiti se urudžbiraju i razmatraju na sjednicama Zajedničke komisije prema redoslijedu primitka.

Tumačenja Zajedničke komisije redovito se objavljuju na mrežnoj stranici Gradskog ureda za obrazovanje.

Izvor: Službene stranice Grada Zagreba, 22. prosinca 2021.

Zakoni i propisi